ગુજરાત ટolલ્ફ્રી હેલ્પલાઈન નંબરની સૂચિ ઇમરજન્સી નંબર

ગુજરાત રાજ્યની હેલ્પલાઈન નંબર, સિકાયત નંબર, ગુજરાત પોલીસ નંબર, મુખ્યમંત્રી સિકાયત નંબર, હેલ્પલાઈન નંબરની સૂચિ, રાજ્યની નાગરિકોની સુવિધા માટે શરૂ કરાયેલી તમામ હેલ્પલાઈન યાદીઓ માટે અહીં જોઈ શકાય છે. ગુજરાત ટolલ્ફ્રી હેલ્પલાઈન નંબરની સૂચિ

ગુજરાત ટolલ્ફ્રી હેલ્પલાઈન નંબરની સૂચિ

Location STD Code State
Surat 0261 Gujrat
POLICE 100 
FIRE STATION 101 , 2414139
AMBULANCE 108
AMBULANCE ( SHABVAHINI ) 0261-2414139 / 2414195
BLOODBANK 1910
TRAFFIC CONTROL 103
CHILD HELP LINE 1098
WOMEN HELPLINE 181 , 1091
HOSPITAL
Civil Hospital  0261-2244456
Lockhat Hospital, Rampura 2422080
Maskati Hospital 0261-2420412
Ramkrishna Trust, Katargam 2482303
Nirmal Children Hospital  2333999
Sab Vahini 2414195
Jalaram Trust  2772123
Tristar Hospital ,Nanpura 0261-2200000
Vasan Eye Care Surat , Majura Gate 0261-3989000
Vasan Eye Care Surat , City Light 0261-3989030
Mahavir Hospital , Surat 0261-2464375
Mission Hospital , Surat 0261-2667591
Adventist Wockhardt Heart Hospital 0261- 6694444
Apple Hospital Surat 0261- 2310703
Asutosh Hospital 0261-2509300
SMIMER Hospital 0261-2368040/41
Veternity Hospital 0261-2479812
 BLOOD BANK : 1910 
Surat Raktdan Kendra     2424594
Lok Samarpan Raktdan Kendra 2547575
Lockhat Hospital, Rampura 2422080/81
Civil Hospital Majuragate 22444556/57
Mahavir Cardiak, RTO 2471770
24 HOURS CHEMIST
Ashaktashram Medical 0261-2421567
Get-Well Chemist     0261-2422040
Mahavir General Hospital 0261-2330180
POLICE : 100
 Police Commissioner       0261-2244440Police Control Room        0261-2461200 
RAILWAYS HELPLINE
General Helpline ( Enquiry ) 139
FIRE : 101
Contact No.   0261-2414139
Control Room I  0261-2414195 , 2414196
 Control Room II 0261-2423751 ,2423752 /53/54/55/56 Extn. 324
  (M) 9724346022
  AIDS HELPLINE 1097
  CHILD HELPLINE 1098
  CONSUMER HELPLINE 1800-233-0222
  KISHAN HELPLINE 1551
 COLLECTOR SURAT 0261-2471121
 PUBLIC RELATION OFFICER 0261-2462727
 DISTRICT PLANNING OFFICER 0261-2472207
 EMPLOYMENT EXCHANGE 0261-2472402
 SURAT MUNICIPAL CORP ( COMPLAINTS )  18001238000,0261-2451913 6am to 10pm
 SURAT MUNICIPAL( WHATSAPP COMPLAIN) 7623838000
 S.M.C Head Office 0261-2423751-56
SOCIAL WELFARE OFFICER 0261-2472217
TOURISM CORPORATION 0261-2476586
MUNICIPAL COMMISIONER 0261-2422244
MAYOR (SURAT) 0261-2422255

IMPORTANT WEBSITES

  • SURAT MUNICIPAL CORPORATION  –  Click Here  
  • SURAT VIRTUAL CIVIC CENTRE ( Property tax , Birth / Death Certificate , water connection etc https://www.suratmunicipal.gov.in/epay/
  • GUJRAT STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION : https://gsrtc.in/

      BUS BOOKING AND ENQUIRY NUMBER : 1800233666666 /   

      07922835000  

Telegram Icon
Join Our Telegram Group
Telegram Icon
Join Our Telegram Group

Leave a Comment